סוגי עסקאות בשוק המט”ח

בשוק המט”ח קיימים סוגים שונים של עסקאות השונות בהגדרה זו מזו. במאמר זה נסקור את בסוגים העיקריים של העסקאות המוכרות והמקובלות בשוק המט”ח. עסקת ספוט [Spot] בדומה לעסקה הנערכת בדוכן של chang ברחוב או בשדה התעופה. זוהי למעשה עסקה שבה הקונה ו/או המוכר מחליפים מטבע אחד בשני בשער המטבע הנקוב באותו רגע. כשמדובר בעיסקה המבוצעת בבנק ו/או במערכת מסחר מקוונת אצל ברוקר בינלאומי, ניתן להחזיק את העסקה כ 48 שעות בלבד, ולאחריה יש לממש את העסקה בפועל. ניתן גם לעשות “גלגול” [Roll over] של העסקה בתום אותן 48, לקנות ולמכור את העסקה בשער הנוכחי, החדש, למשך עוד כ 48 שעות נוספות, וכך הלאה עד סוף כל הדורות. עסקת החלף [Swap]: בו ההחלפה נעשית בשני מועדים שונים הנקבעים מראש, כל פעם תוך החלפת כיוון המטבעות, על פי שער מימוש קבוע. תמחור “עסקת החלף” תלוי בפערי ריבית בין שני המטבעות בזמן שהעסקה נחתמת. עסקת פורוורד: עסקה זו מיועדת למשקיעים אשר יש להם תקבול/תשלום עתידי ומעוניינים לקבע מראש את שער החליפין על מנת למנוע חשיפה מפני שינויים בשער החליפין. כמו כן מיועדת עסקה כזו למשקיעים המחפשים ליהנות מתנועת שער חליפין בכיוון מסוים עד לתאריך עתידי כלשהוא. עסקה עתידית על שע”ח הנה הסכם בין שני צדדים (קונה ומוכר), לקביעת שער עתידי לעסקה של מכירת/רכישת מטבע בשער הנקבע מראש לתאריך מוסכם מראש. השער מחושב עפ”י שער הספוט, בתוספת הפרשי הריביות בין המטבעות, לתקופת העסקה. עסקת פורוורד לקניית דולר לעומת השקל משולה ללקיחת הלוואה שקלית, המרת השקלים לדולרים והפקדתם בפיקדון דולרי. עסקת פורוורד למכירת דולרים לעומת השקל משולה להלוואה דולרית, המרת הדולרים לשקלים והפקדתם בפיקדון שקלי. יש לציין, כי כאשר הפורוורד נרכש למטרת כיסוי עסקה כלשהי, אזי כל הרווח או ההפסד מהפורווד מקוזזים על ידי הרווח או ההפסד מהעסקה שבגינה נרכש או נמכר הפורוורד. אם נחזור לדוגמת היבואן, אזי אם זה ביצע עסקת פורוורד על מנת להבטיח את עצמו מהפסד בגין פיחות בשער השקל, רווחיו מעסקת הפורוורד יהיו זהים להפסד שנגרם לו בפועל בשל הפיחות. לחילופין, אם היבואן ביצע עסקת פורוורד אולם בינתיים חל ייסוף בשער השקל, ההפסד שלו בעסקת הפורוורד יקוזז ברווח שהוא ישיג בזכות הייסוף. כאשר הפורוורד נרכש לצורך ספקולציה, אין קיזוז של הרווח או ההפסד, שכן אין ללקוח עסקה ראשונית. נוסחת הפורוורד: F={[(1+(Rd*D/365))/(1+(Rf*D/365)]*Sp} Rd = ריבית מקומית (ריבית שקלית מחושבת לפי 360 יום) Rf = ריבית מטבע מוביל D = מס’ ימים לעסקה F = שער הפורוורד Sp = שער הספוט הערה: בחישוב נקודת הפורוורד בעבור פעולה המערבת שקלים, יש להציב במקום 365 ימים 360 ימים בלבד. דוגמא: חברה אמריקנית מייצאת לספרד ומקבלת תקבולים באירו. בעוד חודשיים עתידה החברה לקבל תשלום של 10 מליון אירו. החברה חוששת מהיחלשות האירו לעומת הדולר. באפשרות החברה לבצע עסקת פורוורד לחודשיים למכירת 10 מיליון אירו לעומת הדולר. הנחות: שער הספוט אירו/דולר: 0.8100 סנט לאירו. ריבית הלוואה על האירו ל-2 חודשים: 2.1% ריבית פיקדון דולרי ל-2 חודשים: 1.6% חישוב נקודות הפורווד: ((1+(0.016*62/365))/(1+(0.021*62/365)))*0.81=0.00069- כלומר: שער המכירה העתידי שהחברה תציע יהיה 0.81-0.00069=0.80931 במקרה זה פער הריביות אינו פועל לטובת החברה האמריקנית שכן ריבית על הלוואה באירו גבוהה יותר מריבית על פיקדון דולרי. על כן מקבלת החברה “קנס” שמתבטא בשער סופי נמוך יותר מן הספוט. תוצאות אפשריות: 1. שער ספוט בעוד חודשיים נמוך מ 0.80931, החברה האמריקנית “הרוויחה” מן העסקה, רווח אשר מתקזז עם ההפסד מהתקבול מספרד. משקיע אשר עשה עסקה זו מתוך הערכה כי צפויה היחלשות של האירו לעומת הדולר יכול לבצע עסקה הפוכה במהלך התקופה או בסיום התקופה, בה הוא רוכש 10 מיליון אירו לעומת הדולר, כאשר ההפרש בין שער הקנייה למכירה הסופיים מהווה את הרווח שלו. 2. שער ספוט גבוה מ 0.80931, החברה האמריקנית הפסידה מן העסקה, שכן שער הפורוורד שרכשה למכירת אירו נמוך מן השער השורר בשוק. אולם, ההפסד מתקזז עם הרווח שנוצר בעסקה המקורית. משקיע אשר עשה עסקה זו על מנת להרוויח מתנועת השער ייאלץ לעשות עסקה הפוכה על מנת לסגור הפסד. יתרונותיה של שיטת הפורוורד: רכישת פורוורד מבטיחה שער חליפין קבוע ללא קשר לשער החליפין השורר בשוק ביום פירעון העסקה. אין צורך בהפניית כספים נזילים לצורך ביצוע הגידור. ניתן לביצוע בסכומים נמוכים יחסית ואין תשלום מראש של פרמיה.