גילוי נאות

גילוי נאות

הצהרת גילוי סיכון זו נועדה להציג בפניך את הסיכונים הכרוכים בשימוש בשירותי מסחר במט”ח וניהול תיק במט”ח במתכונת המפורטת בהסכם, מדדים ומכשירים פיננסיים אחרים (הכל להלן: “מסחר מט”ח“).
מסחר במט”ח תוך שימוש במנופי השקעה נחשב למסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה להפסד משמעותי של כספי ההשקעה. לאור האמור, עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מט”ח מתאים לצרכיך וליכולתך, לנוכח משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות, בין היתר, לאור הנקודות שלהלן:

  1. מינוף פיננסי גבוה מביא לכך שכל שינוי קטן במחירים השוררים בשוק, לעיתים בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון/הבטוחה שלך אצל החברה, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון/הבטוחה, בפרק זמן קצר.
  2. תנודות השערים בשוק המט”ח ובשווקים הפיננסים, מושפעים משערי החליפין בהווה ומפער שערי הריבית בין המטבעות השונים, והינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן הם הוא מתרחש.
  3. בביצוע עסקה במערכת שבאתר קיים מרכיב עלות הבא לידי ביטוי בפער שבין מחירי הקניה לבין מחירי המכירה המוצעים למסחר באתר. לעלויות אלו יכולות להיות משמעות גדולה במצטבר.
  4. בכל מקרה, החברה אינה אחראית לכל תוצאה שהיא כתוצאה ממסחר מט”ח ו/או הימנעות מבצוע פעולת מסחר מט”ח.

בהתאם, מומלצת השקעה באמצעות הון אותו הנך יכול להרשות לעצמך להפסיד ולעולם לא לסכן כספים שנועדו למחייתך ו/או לצרכייך האישיים. החברה אינה מספקת ללקוחותיה יעוץ מכל סוג שהוא לרבות בקשר עם כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או שיקולי מס.
עליך להיות מודע לכך ששירותי המסחר במט”ח מבוססים ופועלים באמצעות מערכות מחשבים, רשתות תקשורת ואינטרנט, ולפיכך:

  1. המסחר במערכת עלול להיפסק ו/או להיקטע וכד’ ללא כל התראה מוקדמת עקב סיבה בלתי תלויה בחברה. במצב של הפסקת מסחר תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לסגור עסקאות פתוחות ללא הודעה ללקוח במחירים הוגנים המשקפים את תנאי השוק באותה עת, מבלי שתהא לך כל טענה או זכות תביעה כנגד החברה.
  2. החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שיגרם לך לפי טענתך באם היה מעורב כוח עליון או כל אירוע חיצוני בלתי נשלט על ידי החברה בעל השפעה על המסחר במערכת.
  3. אין מערכת ממחושבת החופשיה לחלוטין מתקלות, באגים, צורך בעדכונים וכיו”ב, וכי החברה לא תישא באחריות בקשר לקרות אירועים אלה והשפעתם על המסחר.

חוקים ותקנות השקעות מוכרים לא חלים על המסחר במט”ח וחוזים עתידיים ולכן, הוא חושף אותך לסיכונים משמעותיים וגבוהים יותר. [חשוב!] לא רלוונטי.  הפוטנציאל לרווח או הפסד במסחר במט”ח סחורות ומדדים מושפע מתנודות בין שערי המטבעות בינ”ל, המושפעות, בין היתר, משינויים פוליטיים או כלכליים של המדינה הזרה שהמטבע שלה נסחר, וביכולתם לשנות באופן משמעותי ולקבוע את הנסיבות, התנאים, הביקוש והמחיר של אותו מטבע או מדד. מצבי שוק קיצוניים או מגבלות טכנולוגיות שונות עשויים לגרום לכך שהוראות מסחר מסוימות (כגון “Stop Loss” או “Limit“) לא תמיד מתקבלות ו/או ניתנות לביצוע ולכן, בהוראות מסוג זה, אתה הוא זה שעשוי לשאת בהפסדים (אשר ההוראות היו אמורות להגביל) בתוך פרקי זמן קצרים.
שעריי החברה הינם אינדוקטיביים ומחייבים, והם עלולים להשתנות מחברת מסחר מט”ח אחת לרעותה. [חשוב לעניין תלונות על הזזת שערים, בטח כשאתה גם חברת המט”ח] עליך להיות מודע לכך שמסחר במט”ח באמצעות החברה אינו כפוף לפעילותה של בורסה מבוקרת כלשהי, ולא קיימת מסלקה או גורם שלישי מרכזי אשר מבטיחים את ההתחייבויות הכספיות של החברה כלפיך כתוצאה מבצוע עסקאות.

תנאי גלישה ושימוש באתר

הסכם זה מתאר את תנאי השימוש באתר utrade.co.il. הגלישה, השימוש וההשתתפות באתר (להלן: “השימוש באתר“) כפופים להסכמתך ולהצהרתך (“הגולש” ו/או “המשתמש“), כי קראת את תנאי השימוש והסכמת לכל האמור בהם.
הגבלת השימוש באתר – השימוש באתר הינו אישי ומותר מגיל 18 בלבד. על המשתמש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש. מובהר בזאת כי האתר מיועד לשימוש על ידי לבעלי ידע וניסיון פיננסי, המסוגלים להעריך עבור עצמם את הסיכונים והסיכויים הכרוכים במסחר במט”ח ושערי מכשירים פיננסיים אחרים (להלן: “מסחר במט”ח“). מסחר בשוק ההון נחשב לספקולטיבי, ויכול להביא להפסדים כספיים ניכרים ובאופן מהיר. מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם אחראים לתוצאות כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה של הגולש בבצוע עסקאותיו. הנך מצהיר כי קראת, הבנת וסכמת לכל האמור בגילוי הסיכון המופיע באתר.

הורדת תוכנת מסחר ופתיחות חשבון

פתיחת חשבון מסחר דרך אתר זה מבוצעת בפועל אצל צד שלישי (“זירת המסחר“), שבאמצעותו מסופקת גם מערכת המסחר המשמשת למסחר במט”ח, הניתנת להורדה באתר זה (“פלטפורמת המסחר“). הורדת התוכנה ו/או פתיחת החשבון מהווים הסכמתך (א) להעברת פרטי ההתקשרות שלך לזירת המסחר (ב) כי למפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות כלפיך בקשר עם הפעלת ותקינות פלטפורמת המסחר, לרבות תוצאות המסחר (ג)  הורדת והתקנת התוכנה, ופתיחת החשבון, כפופים למסמכים ולתנאים של צד שלישי, שאינו מפעילת האתר.

התכנים באתר

מפעילי האתר אינם נותנים חסות, אחראים או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר ובפורומים וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של שולח ההודעה. אין להסיק כי המפרסם הודעה מפרסם בזהותו האמיתית ו/או כי יש אמת בפרסומיו. הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. האתר והפורומים מיועדים לצורכי לימוד וביטוי עצמי בלבד, כאשר הנחת העבודה היא כי המשתתף באתר הינו בעל הידע הנדרש והניסיון בתחום מסחר במט”ח. כל הפועל על סמך המופיע באתר לצרכי השקעה אמיתית עושה כן על אחריותו בלבד.

הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים ולפיכך אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי מפעילי האתר, וכפועל יוצא אין באפשרותם לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע; ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממפעילי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג’. בכל מקרה, יש להימנע לחלוטין משידול להשקעות ו/או עבור גוף מסחרי כלשהו ומייעוץ השקעות. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו”ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של מפעילי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

אסור לגולש להעלות לאתר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות לאתר  תכנים: העלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע לרבות תוכן מיני; המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל; המהווים או עשויים להוות לשון הרע; הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות; הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר; המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים. כן חל איסור להעלות קבצים ו/או כל חומר אחר היכול לפגוע במערכות מחשב ו/או בזכויות של צד ג’ כלשהו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש באתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקים ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר אם כדאיות רכישה, מכירה אחזקה והשקעה בקשר עם מט”ח ו/או ני”ע ו/או באופציות מעו”ף ו/או בקשר למסחר במט”ח. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי מסחר במט”ח עלול להוביל להפסדים כספיים ניכרים. למפעילי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא ו/או אלמנטים של מסחר במט”ח המוזכרים באתר.
עוד מובהר כי מפעילי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר ו/או בכל אתר חיצוני אליו מפנה האתר והגולש עשה בו שימוש.

קניין רוחני 

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות החברה לדבר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר.
כל סימני המסחר, לוגו וכו’, המופיעים באתר, בין אם רשומים ובין אם לאו, הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או אותו צד ג’ שסימני המסחר הינם בבעלותו.

שימוש במידע והגנת הפרטיות 

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. כאמור לעיל, החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לזירות מסחר באם הוריד המשתמש את תוכנת המסחר ו/או מילא את טפסי פתיחת החשבון באתר. פרסומות וקישוריות – מפעילי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.
הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני“), אינה מעידה על כך כי מפעילי האתר אחראים ו/או שולט בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים ו/או השימוש בהם.
הגולש מצהיר כי ידוע לו כי באתר קיימות הפניות לאתרים חיצוניים לקבלת שירות מצדדים שלישיים, כגון אך לא רק, זירת המסחר ו/או פלטפורמת המסחר, וכי במידה וישתמש בשירותיהם, עליו לפנות לתנאי השימוש ויתר התנאים החלים על השימוש באתרים החיצוניים בטרם שימוש באתר החיצוני. לאתר ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות בגין כל עילה בקשר עם שימוש בשירותים של אתרים חיצוניים, ועל הגולש לוודא מהם התנאים החלים על השימוש שלו באתר החיצוני.

שינוי תנאים

מפעילי האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש דלעיל.
הדין החל וסמכות שיפוט – השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. ספרי החברה ישמשו כראיה מכרעת בין הצדדים.

גלישה נעימה!